Domainkirály
.hu domain regisztráció

Megrendelés

Domain név adatai

Az Igénylő adatai

Domain adatai

Szolgáltatási feltételek
1. Szerződési feltételek:
1.1 A szolgáltatás díjai: Megrendelő az igényelt szolgáltatásért az esedékesség napján fenntartási díjat fizet (a díjak magukban foglalják a Regisztrátor és/vagy az Internet Szolgáltatók Tanácsa részére fizetendő költségeket, továbbá az elsődleges és másodlagos névszerverek szolgáltatási díjait is).
1.2 Fizetés: A Szolgáltató a domain név karbantartás éves előfizetési díját évente egy alkalommal előre számlázza ki a fordulónapot megelőzően. A fizetés a számla kiállításától számított nyolc (8) napon belül esedékes.
1.3 Adatváltozás: Amennyiben a cég adataiban változás történt, a Megrendelő köteles 8 (nyolc) munkanapon belül írásban (fax) tájékoztatni a Szolgáltatót. Az adatváltozás bejelentésének elmulasztása miatt keletkezett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
1.4 A szerződés hatálya, a domain név karbantartás felmondása: Jelen szerződés Szolgáltató és Megrendelő között határozatlan időtartamra köttetett. Bármelyik fél jogosult a Szerződés indoklás nélküli, írásban történő felmondására. A felmondási idő harminc (30) nap. Jelen szerződés bármely okból történő felmondása nem mentesíti egyik felet sem azon kötelezettségek alól, amelyek a felmondás időpontjában fennálltak.
1.5 Hosszabítás: A Szolgáltatási Szerződés időtartama minimum 12 hónap. A határozott időtartamra megkötött Szerződés a határozott időtartam lejáratának napján újabb egy évre meghosszabbodik, amennyiben egyik fél sem nyilatkozik a határido lejáratát megelőzően legalább 30 nappal, írásban arról, hogy a Szerződés hatályát meghosszabbítani nem kívánja.
1.6 Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az érvényben lévő Domain név regisztrációs szabályzatok kitételei, a Szolgáltató Vállalkozási Feltételei, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.

Kijelentem, hogy
  • a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom;
  • a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
  • tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;
  • a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
  • a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott Eseti Választott bíróság kizárólagos hatáskörének, amely választott bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el;
  • szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi;
  • az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

Szükséges dokumentumok

cég: cégbírósági végzés és aláírási címpéldány - másolatok

magánszemély: nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről

magánvállalkozó: vállalkozói igazolvány másolata

alapítványok, egyesületek, iskolák, önkormányzatok: adószám igazolás (APEH bejelentkező lap is megfelelő), alapító okirat, vagy cégbírósági bejegyzés másolat, aláírási címpéldány (megfelel a banki aláírási címpéldány is)

Ellenőrzés és megrendelés