Domainkirály
.hu domain regisztrci

Megrendelés

Domain név adatai

Az Igénylõ adatai

Domain adatai

Szolgáltatási feltételek
1. Szerzõdési feltételek:
1.1 A szolgáltatás díjai: Megrendelõ az igényelt szolgáltatásért az esedékesség napján fenntartási díjat fizet (a díjak magukban foglalják a Regisztrátor és/vagy az Internet Szolgáltatók Tanácsa részére fizetendõ költségeket, továbbá az elsõdleges és másodlagos névszerverek szolgáltatási díjait is).
1.2 Fizetés: A Szolgáltató a domain név karbantartás éves elõfizetési díját évente egy alkalommal elõre számlázza ki a fordulónapot megelõzõen. A fizetés a számla kiállításától számított nyolc (8) napon belül esedékes.
1.3 Adatváltozás: Amennyiben a cég adataiban változás történt, a Megrendelõ köteles 8 (nyolc) munkanapon belül írásban (fax) tájékoztatni a Szolgáltatót. Az adatváltozás bejelentésének elmulasztása miatt keletkezett károkért a Szolgáltató nem vállal felelõsséget.
1.4 A szerzõdés hatálya, a domain név karbantartás felmondása: Jelen szerzõdés Szolgáltató és Megrendelõ között határozatlan idõtartamra köttetett. Bármelyik fél jogosult a Szerzõdés indoklás nélküli, írásban történõ felmondására. A felmondási idõ harminc (30) nap. Jelen szerzõdés bármely okból történõ felmondása nem mentesíti egyik felet sem azon kötelezettségek alól, amelyek a felmondás idõpontjában fennálltak.
1.5 Hosszabítás: A Szolgáltatási Szerzõdés idõtartama minimum 12 hónap. A határozott idõtartamra megkötött Szerzõdés a határozott idõtartam lejáratának napján újabb egy évre meghosszabbodik, amennyiben egyik fél sem nyilatkozik a határido lejáratát megelõzõen legalább 30 nappal, írásban arról, hogy a Szerzõdés hatályát meghosszabbítani nem kívánja.
1.6 Jelen Szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben az érvényben lévõ Domain név regisztrációs szabályzatok kitételei, a Szolgáltató Vállalkozási Feltételei, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.

Kijelentem, hogy
  • a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat elõírásait betartom;
  • a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
  • tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelõségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;
  • a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendezõ Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezõvel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
  • a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerzõdés hatályával, az ebbõl eredõ jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott Eseti Választott bíróság kizárólagos hatáskörének, amely választott bíróság a vitát a jogerõs bírói ítélet hatályával bírálja el;
  • szavatolom, hogy az igénylõlapot a valóságnak megfelelõen töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi;
  • az igénylõlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértõleg aláírtam.

Szükséges dokumentumok

cég: cégbírósági végzés és aláírási címpéldány - másolatok

magánszemély: nyilatkozat a személyi adatok hitelességérõl

magánvállalkozó: vállalkozói igazolvány másolata

alapítványok, egyesületek, iskolák, önkormányzatok: adószám igazolás (APEH bejelentkezõ lap is megfelelõ), alapító okirat, vagy cégbírósági bejegyzés másolat, aláírási címpéldány (megfelel a banki aláírási címpéldány is)

Ellenõrzés és megrendelés